Гаранцията /Бонд е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител/ Застрахован, Изпълнител/ Застраховащ и Гарант/ Застраховател; тя не може да съществува самостоятелно и се явява като допълнение към подписан Договор за изпълнение, затова този вид гаранция се отнася към т. н. Договорни гаранции в полза на Възложител.

 

Има и друг вид гаранции – Недоговорни или търговски гаранции като: Гаранция за ДДС, мита и др., както и Гаранция за плащане /Payment Bond.

 

Обект на нашите застраховки са Договорните гаранции/ Бондове.

 

В зависимост от етапа на изпълнение на договора се открояват три периода, като във всеки един се сключва определен вид гаранция:

  1. Преддоговорен период (преди подписване на договора) →  Гаранция за участие в търг
  2. Период на изпълнение (подписване на договора, изпълнение и приемане на извършените дейности) → Гаранция за изпълнение, Гаранция за авансово плащане, Гаранция за задържане
  3. Период на поддръжка (от приемане на дейностите от страна на Възложителя до уговорения срок на поддръжка) → Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване, Гаранция за задържане

 

Пример от нашата практика за приложение на Гаранцията/ Бонд е издаване на застраховка Гаранции за фирми от сферата на услугите, между които търговки фирми на електрическа енергия.

Ако фирмата ви работи в тази сфера и е спечелила обществена поръчка, или имате междуфирмен договор за доставка на електроенергия средно напрежение и/ или избор на координатор на балансираща група за нуждите на даден Възложител, може да ви бъде издадена Гаранция за добро изпълнение. Тази застраховка покрива пълно или частично неизпълнение на договора и е обикновено от 1 – 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност, срока на действие на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни. Ако гаранцията е в размер на около 40 000 лв. с валидност 13 месеца, застрахователната премия може да варира от 1 000 до 1 500 лв. Някои застрахователи изискват и допълнителни обезпечения към гаранцията като Споразумение за регресни права, Запис на заповед и др. При малки и краткосрочни гаранции обикновено не се изисква предоставяне на обезпечение.

 

Застраховка Гаранции/ Бонд е доста предпочитан продукт пред другите видове гаранции – банкова и парична и намира все по-широко приложение сред строителни компании, проектанти, архитекти, дизайнерски фирми, ИТ компании, доставчици на услуги по ЗОП и други.