Гаранцията / Бонд е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител/ Застрахован, Изпълнител/ Застраховащ и Гарант/ Застраховател; явява се като допълнение към подписан Договор за изпълнение, поради което не може да съществува самостоятелно.

Застраховка Гаранции / Бонд се прилага както при

– участие в търг за обществени поръчки (ЗОП) така и при

– междуфирмени договори (B2B)

В зависимост от риска, който покриват, договорните гаранции биват:

  • Гаранция за участие в търг / Bid Bond
  • Гаранция за изпълнение / Performance Bond
  • Гаранция за авансово плащане / Advance Payment Bond
  • Гаранция за поддръжка / Maintenance Bond
  • Гаранция по европроекти / Eurobond

Има случаи, при които в една застрахователна полица могат да бъдат включени две или повече гаранции от различен вид, при условие че тези гаранции са към един и същ договор.

Като пример от нашата практика е сключване на застраховка Гаранции на фирма, спечелила обществена поръчка за доставка на софтуерно и хардуерно оборудване, която преди подписване на договора е трябвало да предостави на Възложителя Гаранция за добро изпълнение, а след това и Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване. След подаване на необходимите документи и след като застрахователите са успели да направят своята техническа и финансова оценка за определяне капацитета на компанията – изпълнител, те предоставят оферти за сключване на полица. Предимство за клиентите, които ползват услугите на нашия брокер е, че имат избор между няколко оферти от различни застрахователни компании и могат да изберат най-добрата от тях. Издадената застрахователна полица е за застраховка на „Гаранции по договор“ и включва две клаузи. Първата се отнася за „Гаранция за добро изпълнение“ и в нея за посочени застрахователната сума и срока, който в повечето случаи се определя от срока на изпълнение на договора + 30 дни. Във втората клауза, свързана с „Гаранция за поддръжка и гаранционно обслужване“ също са посочени застрахователната сума, която обикновено представлява процент от гаранцията за изпълнение, и периодът на валидност, който започва да тече след приемане на извършителните дейностите от страна на Възложителя и е с продължителност минимум 30 календарни дни след изтичане на сроковете за гаранционна поддръжка.

С тази застраховка се обезпечава напълно изпълнението на договора и гаранционната поддръжка, като Застрахователят/ Гарант отговаря изцяло пред Възложителя за поетите отговорности от страна на Изпълнителя.