С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция.
Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък намира все по-широко приложение като безусловен и неотменим ангажимент, поет от Застраховащия и Застрахователя относно плащане в полза на Застрахования.

Из нашата практика: издадена Гаранция за авансово плащане като вид Гаранция в полза на възложител.

Строителна компания, участвала в търг за обществени поръчки с предмет на договора – строителство на път в селище на община, която се явява Възложител на поръчката, кандидатства за сключване на застраховка Гаранция за авансово плащане. Заедно с попълнения въпросник фирмата предоставя заверени Баланс и ОПР за три пълни финансови години, както и междинни отчети за текущата година (при наличие); списък със завършени проекти/договори и тези в процес на изпълнение за 3 години, както и презентация на компанията. Всички тези документи са необходими на Застрахователя за извъшване на финансова и техническа оценка на изпълнителя на поръчката. Предоставен е и подписан договор с Възложителя и информация за усвояване на аванса.
Тъй като фирмата изпълнител е дружество по ЗЗД, е представен и договор за създаване на обединението, а за обезпечение на гаранцията /е изискано/ – Решение за солидарна отговорност.
След като Изпълнителят е потвърдил офертата с условията за сключване на полица, Застрахователят изпраща проект на полица и съпътстващи документи, които се предоставят за съгласуване с Възложителя. Застрахователят издава Дебит нота за дължимата застрахователна премия, след плащането на която се предоставя обезпечението и се издава полицата. В случая Гаранцията за авансово плащане е в размер на 30% от стойността на договора с включен ДДС, посочена в Договор за възлагане на обществената поръчка, а сроковете са съобразени с начина на разплащане и усвояване на аванса.