С приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016г. Застраховка Гаранция в полза на възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и алтернатива на паричната и банкова гаранция.
Този вид гаранция представлява застрахователен договор, сключен между три страни: Изпълнтел/ Застраховащ, Възложител/ Застрахован и Гарант/ Застраховател и напоследък намира все по-широко приложение като безусловен и неотменим ангажимент, поет от Застраховащия и Застрахователя относно плащане в полза на Застрахования.

Из нашата практика: издадена Гаранция за добро изпълнение като вид Гаранция в полза на възложител.

Българска компания, чиято дейност е свързана с IT продукти и услуги, участва многократно в търгове по обществени поръчки. Избрана е за изпълнител на обществена поръчка в сферата на електронното обучение, с предмет на дейност актуализиране и надграждане на платформа за електронно обучение, инсталиране, интегриране, конфигуриране и адаптация на софтуерни продукти. Възложител е висше учебно заведение. За целта е издадена Гаранция за добро изпълнение, която представлява 3% от стойността на договора без ДДС, сключен по реда на ЗОП. Изпълнителят заплаща застрахователна премия с вкл. ДЗП в размер на около 600 лв., при застрахователно покритие 14 хил. лв. /застрахователната сума на гаранцията/. Срокът на гаранцията е 3 години и няколко месеца съобразно валидността на договора, сключен между Възложителя и Изпълнителя. За обезпечение на гаранцията Застрахователят е сключил с Изпълнителя Споразумение за потвърждение на регресни права, за което се изисква само нотариална заверка на подписите. Така в случай на пълно или частично неизпълнение на гарантираните задължения от страна на Застраховащия, Бенефициентът/ Застрахованият ще бъде обезщетен в размера на застрахователната сума. След изплащане на застрахователно обезщетение Застраховащият е длъжен да възстанови на Застрахователя напълно сумите, платени от Застрахователя на Застрахования вместо Застраховащия, който е бил в неизпълнение на своето задължение по договора.
Същата компания, спечелила търг за обществена поръчка с предмет – абонаментна сервизна поддръжка на компютърна и офис техника, включваща и свързани с тази дейност специализирани доставки и услуги, отново сключва застраховка Гаранция за добро изпълнение. В този случай Застрахователят не изисква допълнително обезпечение, тъй като застрахователната сума е по-малка, около 5 хил. лв., а срокът на валидност по-кратък, 37 месеца, съобразен със срока на действие на договора, 3 години + 1 месец след прекратяването му. Въпреки липсата на допълнително обезпечение, в случай на застрахователно събитие и след изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования и се суброгира срещу Застраховащия като причинител на вредата. При този вид гаранции на преден план стои не толкова обезпечаването й с финансови средства, а реалното изпълнение на договора, от което е заинтересован не само Застрахованият, но и Застрахователят, който в ролята си на гарант е сериозно ангажиран с това изпълнение.
Към тази гаранция има издаден Добавък, с който е удължен срокът й на валидност. Добавъкът е издаден въз основа на писмо от Възложителя, в което са посочени причините за искането за промяната на срока и в което той е декларирал, че няма претенции към Изпълнителя към момента на настъпване на промените. За удължаване срока на полицата Застраховащият заплаща допълнителна застрахователна премия, отразена в Добавъка