Икономическият растеж на една държава в голяма степен е поставен в зависимост от развитието на международната търговия. Осъществяването на търговски сделки от своя страна се свързва с необходимостта от кредити, които да покрият времевата и физическа разлика между етапите на производство, на доставката на стоки и осъществяване на разплащанията. Като основен инструмент за подпомагане развитието на международната търговия чрез намаляване или елиминиране на  естествените рискове, свързани с предоставянето на кредити, се явява Експортното застраховане.

Застраховката на търговски кредит /Кредитното застраховане се появява в края на деветнадесети век в Западна Европа с цел улесняване на международната търговия, в полза на износителите, които предлагат търговски кредити на клиентите си като алтернатива на предплащане на стоката преди доставка. Това предоставя на клиента време, през което да може да генерира приходи от продажбата на получените стоки и да съумее да плати коректно на доставчика стойността на продуктите или услугите. Това вземане обаче, което е вид заем, предоставен от продавача, не е сигурен актив докато не бъде изплатено. Предоставянето на отсрочено плащане изисква продавачът да поеме риска от неплащане. Ако обаче задължението на клиента е застраховано срещу риска от неплатежоспособност, то това вземане на продавача става по-сигурно. Така във всяка страна от Западна Европа се създава по една експортна застрахователна компания, която предоставя покритие по рисковете неплатежоспособност на длъжника и политически рискове.

През 90-те години на 20 век се извършва концентрация на пазара на кредитно застраховане основно в Западна Европа, но динамичното му развитие води до неговото бързо разширяване към Източна Европа, Азия и Америка.

В България началото на кредитното застраховане е поставено през 1998 г. със създаване на Българска Агенция за Експортно Застраховане. БАЕЗ започва дейността си със застраховане на експортни кредити, а по-късно са разработени и нови продукти като застраховка на плащания на територията на страната или т.нар. Вътрешен търговски риск, която става доста популярна сред българските производители и търговци.

Нашият брокер ЗБК Балкан работи с всички кредитни застрахователи в страната, част от които са клонове на големи международни компании като Coface, Euler Hermes и Atradius.

Застрахователите на експортни кредити играят съществена роля за износителя и по отношение на правилния подбор на чуждестранните купувачи. Потенциалните клиенти се оценяват предварително от гледна точка на тяхната кредитоспособност и износителят има възможност да подбира търговските си партньори като проявява активност към по-надеждните от тях.

Осигуряването на необходимия оборотен капитал е ключовият фактор за износителя по пътя му към пълно използване на предимствата, които международната търговия дава. Гарантирането на очакваните приходи по износа чрез сключване на експортна застраховка може съществено да улесни набавянето на необходимите оборотни средства за финансиране на сделката.

Застрахованото вземане може да се разглежда като добро обезпечение от кредитните институции, тогава когато има необходимост от текущо финансиране на продавача, с цел да се увеличи производството и да се повишат приходите му. Следователно застраховането на търговски кредит се явява и инструмент за търговско междуфирмено финансиране.

Основна функция на експортното застраховане е защита на износителя срещу риска от неплащане. Чрез тази застраховка износителят може да се предпази от евентуални загуби или продължителна липса на ликвидност, причинени от невъзможност за плащане, свързани с чуждестранния купувач или с неговата държава. Сключвайки експортната застраховка износителят става равнопоставен по отношение на конкурентите си на международните пазари.