Застраховка Кредитен риск /застраховане на отложени плащания /Търговски риск е ефективен инструмент за управление на финансовия риск, който предпазва Застрахования от загуби, дължащи се на неплащане на търговски задължения.
Това е застраховка на вземания, а вземанията са актив, който заслужава защита, особено когато е договорено отсрочено плащане при продажбите на стоки и услуги.

В днешната обстановка на пандемия, когато много компании изпитват затруднение при обслужване на търговските си задължения или са ограничили или преустановили дейността си, значително се увеличава рискът от неплащане и нарастване на просрочените вземания.
Един от начините за превенция на риска е застраховането на търговски кредити или иначе казано Застраховка Кредитен риск /застраховане на отложени плащания, което става все по-търсено у нас през последните години сред българските търговци и износители на стоки и услуги, които работят на отсрочено плащане със своите търговски партньори.

ЗБК Балкан е един от малкото брокери в България, които притежават дългогодишен опит и експертност да предлагат на своите клиенти застраховка на финансови рискове.
Задачата ни като застрахователен брокер в тази трудна обстановка е да бъдем в подкрепа на българския бизнес, най-вече на микро-, малките и средни предприятия, като правим най-доброто за своите клиенти във всяка стъпка от застрахователния процес. При Застраховка Кредитен риск /застраховане на отложени плащания този процес включва от проучване на пазара и получаване на оферти от застрахователни компании до управление на полиците и подкрепа и консултации при изплащане на обезщетения.

Застраховката Кредитен риск /застраховане на отложени плащания /Търговски риск е подходяща за компании от всички сектори, които работят на отсрочено плащане със своите местни и чуждестранни партньори. Ето основните характеристики на Застраховка Кредитен риск /застраховане на отложени плащания.
Предмет на застрахователно покритие на застраховка Застраховка Кредитен риск /застраховане на отложени плащания са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги, сключени при условията на отсрочено плащане с период на отсрочване на плащането до 2 години – краткосрочен риск, от 2 до 5 години – средносрочен риск и над 5 години – дългосрочен риск.
Средносрочните и дългосрочни рискове са характерни за застраховки на по-специфични продукти като застраховка на български инвестиции в чужбина, на банкови кредити, на банкова кредитна линия за предекспортно финансиране, застраховка на акредитиви, на банкови гаранции и други финансови рискове.

Когато отсрочването при търговските рискове е по-голямо, Застрахованият може да прехвърли полицата в полза на банка или на друга финансова институция. Този вид финансиране е известно като Застраховка на плащания в полза на банка, при което банката/ финансовата институция сe явява Трето ползващо се лице по полицата и финансира текущо Застрахования. В този случай кредитът се отпуска след реализиране на доставките, като финансираната сума обикновено е процент от декларираните и застраховани доставки, и това е т. н. сконтиране на плащането. По този начин се елиминира периодът на отсрочване на плащането, който при краткосрочните търговски рискове може да бъде до 2 години. Текущото финансиране на дейността на компаниите се използва много често от малките и средни предприятия /МСП/, с което имат възможност да си осигурят допълнителни оборотни средства.
Определянето на трето ползващо се лице може да стане при сключване на полицата, както и по всяко време на действието й, като Застрахованият прехвърля правото на получаване на застрахователно обезщетение на посоченото трето лице, одобрено от Застрахователя. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят изплаща на третото ползващо се лице по полицата дължимото застрахователно обезщетение, което обаче не освобождава Застрахования от задълженията му по застрахователния договор.

Друга възможност за финансиране дейността на Застрахования е когато застраховката се използва като обезпечение за получаване на банков кредит. При този вариант банката застрахова кредита си срещу риска от непогасяване или фалит на кредитополучателя. Застраховат се кредити, предназначени за финансиране дейността на малки и средни предприятия, както и кредити за предекспортно финансиране. И в двата случая трябва да има сключен договор за кредит между банката и кредитополучателя, а при предекспортното финансиране е желателно да има и застраховка на плащания срещу търговски и политически рискове, за да бъде гарантирано и плащането от чуждестранния контрагент.

При сключване на застраховка кредитен риск, друго предимство за Застрахования е възможността да получи актуална информация за финансовото състояние и кредитоспособност на контрагентите (настоящи и потенциални) и по този начин да вземе информирани решения при идентифициране на възможностите и рисковете. Той има своевременен достъп до информация, в случай че финансово състояние на клиентите се промени. При понижаване на кредитния им рейтинг например, Застрахованият може да предприеме необходими действия за намаляване на риска, като прекрати доставките на отсрочено плащане и при възможност да премине към авансово плащане. Ако кредитният рейтинг на купувачите се подобри, той би могъл да им предложи по-благоприятни кредитни условия.

След като гарантира плащанията от контрагентите чрез застраховка на кредитния риск, българският производител и износител има възможност да разшири бизнеса си на нови пазари, като става все по-конкурентоспособен на международните пазари.

Чрез кредитното застраховане той си осигурява защита от финансови загуби, става финансово по-стабилен и има възможност за по-добро бизнес планиране и ефективно управление ликвидността на компанията.

ЗБК Балкан притежава огромен практически опит и авторитетен екип, за да намери ефективно решение за своите клиенти. Директор на Дирекция Застраховка Кредитен риск /застраховане на отложени плащания е Дочо Карадочев, дългогодишен Изпълнителен Директор на БАЕЗ /Българската агенция за експортно застраховане/, в екипа участва и Цвета Спасова, дългогодишен главен експерт в БАЕЗ с 20 години опит в сферата на Застраховането на Кредитен риск /застраховане на отложени плащания /Търговски кредит.