„ЗБК БАЛКАН” АД е администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 257025/ 14.02.2014, издадено от Комисия за защита на личните данни.

„ЗБК БАЛКАН” АД събира доброволно предоставените от потребителя лични данни чрез въвеждането им на интернет страницата.
Личните данни могат да бъдат използвани от „ЗБК БАЛКАН” АД за изпращане на съобщения, свързани със застраховките на потребителите, както и за целите на директния маркетинг, за което потребителите дават съгласието си с въвеждането на тези данни на интернет страницата и подаване на електронната поръчка. С изпращането на поръчката за застраховка потребителите декарират изричното си съгласие, предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на ЗЗЛД, във връзка с и за целите на офериране, сключване и администриране на застрахователни договори.
„ЗБК БАЛКАН” АД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на запитване или поръчка за закупуване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от „ЗБК БАЛКАН” АД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„ЗБК БАЛКАН” АД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават оферти и полици по възлагане, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. „ЗБК БАЛКАН” АД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.