С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнениена обществена поръчка.

При досегашната практика възможностите бяха ограничени до банкова или парична гаранция.
Въвеждането на гаранция под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

Чл. 111 от новия Закон за обществените поръчки предвижда три вида гаранция за изпълнение на Договор за обществена поръчка:

-Парична гаранция
-Банкова гаранция
-Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

Към момента, формите на гаранция вече са:

-Парична сума, внесена по сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ

-Банкова гаранция, издадена от БАНКА

– ЗАСТРАХОВКА “ГАРАНЦИЯ”, издадена от ЗАСТРАХОВАТЕЛ

Предимства на използването на застраховка
като вид гаранция за изпълнителите:

Не обезпечават с активи стойността на гаранцията
Не учредяват ипотеки на недвижимо имущество
Не учредяват особени залози на движимо имущество
Не учредяват залог на вземания по сметка на парични средства
Не правят разходи за вписването в Централния регистър за особени залози
Не заплащат периодични такси за откриване и обслужване на банкови сметки

Същност на застраховката:

Това е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на поети задължения.
Страни по договора:
Принципал – изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска;
Бенефициент – клиентът, в чиято полза се сключва застраховката (примерно инвеститор или ръководителя (спонсора) на проекта);
Гарант – застрахователят, който поема риска. Застрахователят предоставя гаранция на Бенефициента, че: Изпълнителят ще осъществява своята дейност в съответствие с поетите договорни задължения, проектът ще бъдереализиран съобразно сроковете, подизпълнителите по договора ще спазват своите задължения.
Особености на застрахователния договор:

С издаване на застрахователен договор за гаранция, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ става гарант на ЗАСТРАХОВАНИЯ- „участника в търга/изпълнителя”, съгласно условията на публично обявена обществена поръчка и отговоря изцяло пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за поетите отговорности отстрана на „участника в търга/изпълнителя”
Основаниезасключване
Тръжна документация, публично обявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно ЗОП, изискваща от участника в търга, да предостави гаранция за участие в търг и/или за авансово плащане, обезпечаваща изпълнението по търга на ЗАСТРАХОВАНИЯ
За кои компании са предназначени застраховките на гаранции?
Типични представители са компаниите от строителния бранш – проектанти, изпълнители, консултанти, инженери, архитекти, както и широк кръг доставчици на услуги.

Предмет на застраховане:
Сключен договор за изпълнение между ЗАСТРАХОВАНИЯТ и конкретизиран в полицата ВЪЗЛОЖИТЕЛ/БЕНЕФИЦИЕНТ, съгласно условията на търга

Покрит риск:
Неизпълнено задължение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, произтичащо от: условията на търга и/или сключен договор за възлагане на обществена поръчка.
Покритият риск от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е безусловен и неотменим за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИЕНТА, в рамките на валидността на договора, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Клаузи:
Гаранция за участие в търг
Гаранция за добро изпълнение
Гаранция за авансово плащане
Гаранция за гаранционно обслужване или поддържаща гаранция

Териториален обхват:
Република България

Изключени рискове
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за рискове, които са пряко или непряко причинени от:
Форсмажорни обстоятелства – война (обявена или не), инвазия, вражески действия, последици от въздействие на ядрени продукти, експлозии или бойни вещества, бунт, граждански вълнения и безредици, гражданска война, преврат, стачки, лок-аут, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, терористични действия и др.
По вина на Бенефициента
Финансовизагуби, възникнали преди влизане в сила на застрахователния договор
Несъгласувани със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ промени, направени в Договора за възлагане на обществена поръчка
Съдебни разходи във връзка с уреждане на спорове между ЗАСТРАХОВАНИЯ и БЕНЕФИЦИЕНТА.