Гаранция за задържане покрива риска от частично или цялостно неизпълнение на гарантираните задължения на Изпълнителя (от гледна точка на количество, качество или на договорения период), когато Възложителят задържа процент от сумата на фактурите.
При тази гаранция задълженията на Изпълнителя са относими към отстраняването на дефекти, които могат да възникнат през периода на изпълнение или поддръжка.