Това е гаранция за покриване на договорни задължения при обществени поръчки, за които е било получено авансово плащане за участие в програми, финансирани от Европейския съюз.