Застраховка „Търговски Кредитен Риск“

Необходимост от сключване на Застраховка „Търговски кредитен риск“/ Застраховка на търговски вземания

 Вземанията са актив, който заслужава защита. Затова и основна функция на Застраховка „Търговски кредитен риск“ е защита на българския търговец и износител от финансови загуби, причинени от неплащане от страна на купувача по договори за доставки на стоки и услуги или по договори за износ.

Покритите рискове при този вид застраховка са търговски и политически.

Търговските рискове са свързани с купувача, български или чуждестранен. Към тях спадат:

  • Неплатежоспособност на купувача, имаща смисъл на обявяването му в несъстоятелност или в ликвидация, или откриване на процедура по обявяването му в несъстоятелност или процедура за ликвидация, при условие че вземанията на Застрахования са включени в списъка на кредиторите на купувача.
  • Забавяне на дължимото плащане за период, по-дълъг от периода на изчакване /това е времето, необходимо за уреждане на отношенията между продавач и купувач при забавяне на плащането, стандартно той е шест месеца от падежа на плащането или от датата на получаване на уведомлениe за просрочено плащане/.

Политическите рискове са свързани с държавата на чуждестранния купувач. Те включват:

  • Възникване на политически събития, като война, граждански безредици, бунтове, стачки, преврат, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
  • Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
  • Конфискация и национализация;
  • Приемане или изменения на нормативни актове и други законодателни промени, решения на правителството или на други държавни органи.

Ако доставчик на стоки и услуги е договорил отсрочено плащане със своите български или чуждестранни контрагенти, винаги съществува риск от неплащане като забавяне на плащането поради финансови проблеми или фалит на купувача. В такъв случай при наличие на застраховка на вземането, дължимото плащане ще бъде изплатено като застрахователно обезщетение, което представлява процент от реалната щета в рамките на кредитния лимит. Обикновено застрахователното покритие, договорено в полицата варира между 85% и 90%, като винаги има и процент на самоучастие на Застрахования, за да бъде заинтересован да получи плащането си на 100%  и да не се стига до щета.

За да може дългосрочно да бъде в позиция на договаряне на по-добри условия със своите търговски партньори и с финансовите институции, е желателно българският производител и износител да има застраховка на търговските си вземания.

Като посредници с дългогодишен опит в тази сфера, ние от застрахователен брокер Балкан успяваме да договорим благоприятни условия със застрахователите, да предоставим подходящите оферти, да консултираме и насочим нашите клиенти към най-добрия избор при сключване на застраховка „Търговски кредитен риск“.

 

Ползите от Застраховане на търговски вземания:

 

  • Застрахованият има достъп до база данни с финансова информация за неговите настоящи и потенциални клиенти, на които се прави предварителна оценка на тяхната кредитоспособност. Получаването на актуална информация за платежоспособността на търговските партньори подпомага Застрахования при взимането на по-информирани решения и му дава възможност да направи своя правилен избор по отношение на по-надеждните от тях.

 

  • Създава се възможност за финансиране на дейността на Застрахования чрез осигуряване на необходимия оборотен капитал и отпускане на банков кредит.

 

– Набавянето на необходимия оборотен капитал за финансиране на сделките става чрез прехвърляне на застраховката в полза на трето лице, обикновено банка или друга финансова институция.  Финансирането на Застрахования от третото ползващо се лице по полицата се осъществява след реализиране на доставките, при което финансираната сума е обикновено процент от реализираните и застраховани доставки /сконтиране на плащането/. Така чрез получаване на текущо финансиране от банката и чрез елиминиране периода на отсрочване на плащането, който при краткосрочните търговски рискове е до две години, Застрахованият има възможност да си осигури допълнителни оборотни средства.

 

– При втория вариант, използване на застраховката като обезпечение за отпускане на банков кредит, Банката застрахова кредита си срещу риска от непогасяване или фалит на кредитополучателя. Застраховат се кредити, предназначени за финансиране дейността на малки и средни предприятия, както и кредити за предекспортно финансиране, с цел да бъдат подпомогнати българските износители при получаването на банков кредит за производство на стоки или услуги за изпълнение на сключен договор за износ.

 

  • Чрез експортното застраховане българският износител става по-конкурентоспособен на международните пазари като има възможност да предостави кредитни условия на плащане по сделката на своите чуждестранни партньори и така да разшири бизнеса си на нови пазари.

 

  • Кредитното застраховане е изключително полезен финансов инструмент, който осигурява защита на българския производител и износител от финансови загуби, прави го финансово стабилен и му дава възможност за по-добро бизнес планиране и ефективно управление ликвидността на компанията.