Предмет на застраховане
Застрахова се риска от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица гаранционен договор (гаранция).

Застраховани лица
Български финансови институции (банки)

Покрити рискове
В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие може да обхваща различни видове гаранции предоставяни от банките.

Обичайни непокрити рискове
• Гаранция, обезпечена с безусловна и неотменяема насрещна банкова гаранция;
• Форсмажорни обстоятелства;
• Незаконни и/или измамнически действия на Застрахования
• Глоби, административни наказания и пропуснати ползи;
• Несъгласувани със Застрахователя промени в гаранционния договор.

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните. Застрахователния договор влиза в сила от 0.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия и изтича в 24.00 часа на деня посочен за край на застрахователния договор. Срокът на застрахователния договор е съобразен със срока на гарнцията, обект на застраховане.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума.

Застрахователната премия се заплаща изцяло при сключване на застраховката.

Изплащане на щети
Срокът за изплащане на обезщетението е до 14 дни от получаване на документите, удостоверяващи застрахователното събитие, при изпълнение на задълженията на Застрахования съгласно Общите условия по застраховката.