Предмет на застраховане
Застраховат се вземанията на български финансови институции (банки), представляващи дьлжими погасителни плащания от страна на български юридически или физически лица, във връзка с отпуснати от застрахования банкови кредити.

Застраховани лица
Български финансови институции (банки).

Покрити рискове
Финансови загуби, възникнали за Застрахования при неплащане от страна на кредитополучател (юридическо или физическо лице), на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/ или договорена лихва по валиден договор за банков кредит.

Обичайно непокрити рискове
-Кредити, по които Заематели са свързани със Застрахования лица съгласно чл.47 (1) от Закона за банките
-Кредити, обезпечени с безусловна и неотменяема финансова гаранция, платима при първо поискване;
-Кредити със срок, надвишаващ вписаното в застрахователната полица, освен ако покритието не е било потвърдено от Застрахователя;

Период на застраховката
Застрахователният договор се сключва за срок, определен между страните. Застрахователния договор влиза в сила от 0.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия и изтича в 24.00 часа на деня посочен за край на застрахователния договор. Срокът на застрахователния договор е съобразен със срока на договора за кредит, обект на застраховане.

Плащане на застрахователна премия
Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума.
Застрахователната премия се заплаща изцяло при сключване на застраховката.

Изплащане на щети
Застрахователно обезщетение се изплаща в срок от 14 дни от датата на представяне на всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на претенцията.