Застраховка Гаранция като финансов инструмент /Bond/

Застраховка Гаранция в полза на Възложител / Бонд е сравнително нов продукт за нашия застрахователен пазар. Започва да се прилага след приемането на новия Закон за обществени поръчки през февруари, 2016 г., според който Застрахователен договор може да се използва като Гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Така Застраховка Гаранция в полза на Възложител/ Бонд става трети вид гаранция за изпълнение на договор за обществени поръчки и една много добра алтернатива на паричната и банкова гаранция. Тя се прилага както при участие в търг за обществени поръчки (ЗОП), така и при междуфирмени договори, при които едната страна (Възложител) възлага на другата (Изпълнител) извършване на определена дейност (B2B).

Този вид гаранция е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител /Застрахован/, Изпълнител /Застраховащ/ и Застраховател /Гарант/. Тя не може да съществува самостоятелно и се явява като допълнение към подписан договор за изпълнение. Затова и срокът на валидност на гаранцията, за разлика от другите стандартни застраховки, може да бъде различен от 1 година. Той е съобразен с дългосрочността на договора и може да е с продължителност до 5 години.

Гаранцията/ Бонд представлява безусловен и неотменим ангажимент, поет от Застрахователя и Застраховащия за изплащане на обезщетение на Застрахования в размер на застрахователната сума, в случай че Застраховащият не е изпълнил или е изпълнил частично или в несъответствие с договора своите гарантирани задължения.

В зависимост от риска, който покриват, Гаранциите биват:
• Гаранция за участие в търг (BID Bond)
• Гаранция за изпълнение (PB/ Performance Bond)
• Гаранция за авансова плащане (APB/ Advance Payment Bond)
• Гаранция за поддръжка (MB/ Maintenance Bond)
• Гаранция за задържане (Retention Bond)
• Гаранция по европроекти (Eurobond)

С изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования и се суброгира срещу Застраховащия, който е в неизпълнение на своето задължение, произтичащо от договора. Така при всяко изплащане на щета Застраховащият се превръща в длъжник на Застрахователя въз основа на предварително подписани документи за обезпечение на гаранцията. На преден план обаче стои не толкова обезпечаването й с финансови средства, колкото реалното изпълнение на договора, от което е заинтересован не само Бенефициентът, но и Застрахователят, който в ролята си на гарант е сериозно ангажиран с това изпълнение.

Застраховката на Гаранции/ Бонд намира все по-широко приложение и е доста предпочитан продукт. При нея не се изискват допълнителни обезпечения, като учредяване на ипотеки и залози, не се блокират суми по сметки и не се изисква много време за сключването й. Единствен разход е застрахователната премия, а понякога и някои обезпечения, с които Застрахователят си подсигурява плащането от клиента при евентуално неизпълнение на договора, свързан с гаранцията. Такива обезпечения са Запис на заповед (авалиран или без авал), Договор за поръчителство или Споразумение за регресни права, за които се изисква само нотариална заверка на подписите. Когато изпълнител е сдружение или дружество по ЗЗД е необходимо да се предостави Решение за солидарна отговорност.

Ако сте строителна компания, доставчици на оборудване или работите в областта на проектиране, инженеринг, IT-технологии и пр. и ако участвате в търгове по обществени поръчки, вие бихте могли да се възползвате от този вид гаранция.

Ние от ЗБК Балкан можем да ви съдействаме за сключването на застраховка Гаранции/ Бонд, като проучим застрахователния пазар и ви насочим към най-подходящите и изгодни за вас оферти. За тази цел трябва да предоставите набор от документи, между които попълнен въпросник, договор или проект на договор с Възложителя и други документи, необходими за финансовата и техническа оценка на фирмата изпълнител.

Свържете се с нас за оферта или просто консултация:

Цвета Спасова
+359 2 917 98 73

+359 886 425 253

e-mail:ts.spasova@zbkbalkan.com
адрес:
1202 София
бизнес център “Ивел”
ул. “Клокотница” No 2А, ет. 9