Застраховка срещу краткосрочен политически риск:
Предмет на застраховката
са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.

Покрити рискове са политическите рискове, свързани с държавата на чуждестранния купувач.

Длъжник може да бъде юридическо лице, регистрирано като търговец извън територията на Република България. (В този случай Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи условия за застраховане на плащания по договори за износ/изпращания на български стоки и услуги срещу краткосрочен нетърговски риск с частно правен чуждестранен длъжник).

Длъжник може да бъде чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност. (В този случай Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи условия за застраховане на плащания по договори за износ/изпращания на български стоки и услуги срещу краткосрочен нетърговски риск с публично правен чуждестранен длъжник).

Застрахователно обезщетение се изплаща, когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит.

Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия износ на Застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка.

Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализирания износ при условията на отсрочено плащане.