Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител.
Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител.
Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката-издател на акредитива, без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива, да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.