Гаранции (отговорност) за митнически задължения.

Застраховката покрива:
– ДЪЛЖИМАТА СУМА НА МИТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ пред гаранционно митническо учреждение, възникваща поради нарушаване от страна на застрахования на режима на изброените по-долу дейности.

Застраховката е подходяща за всички фирми извършващи операции по:
– Транзит
– Износ
– Активно и пасивно усъвършенстване
– Временен внос и/или временно складиране на стоки

Стандартните лимити на покритие са:
– До 500 000 долара за събитие в агрегат годишно
– До 1 000 000 долара за събитие в агрегат годишно

В застраховката обикновено се договаря определен процент самоучастие (франшиз), който бива както фиксиран така и в проценти от застрахователната сума.
Като обичайните проценти са между 3 и 5%

Могат да се договорят и други параметри в полицата.