Гаранцията за участие в търг се сключва в преддоговорния период, преди подписване на договора между Изпълнител и Възложител. Изисква се само тръжна документация, публично обявена от Възложителя, съгласно ЗОП.

Гаранцията покрива риска, в случай че:
• Застраховащият оттегли своята оферта в периода на търга;
• Застраховащият е спечелил търга, но отказва да подпише договор за изпълнение на обществената поръчка;
• Застраховащият е спечелил търга, но не успява да осигури гаранция за добро изпълнение в 5-дневен срок от подписване на договора за обществената поръчка.