Гаранцията за авансово плащане или Advance Payment Bond (APB) е безусловен и неотменим ангажимент, поет от Застрахователя и Застраховащия за изплащане на обезщетение на Застрахования в размер на застрахователната сума, в случай че Застраховащият не е изпълнил или е изпълнил в несъответствие с договора своите гарантирани задължения, за които е било получено авансово плащане.

Покритият риск при този вид гаранция е свързан с некоректното използване на полученото авансово плащане.

При гаранция за авансово плащане трябва да има подписан договор между страните и информация за начина на усвояване на аванса, а застрахователната сума обикновено е в рамките на 10-30% от стойността на договора.