Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, собственост, имущество, нематериални права.
Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила:
– невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
– невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;
– експроприяция, национализация или конфискация;
– политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.