Добре дошли в сайта ни за финансови застрахователни продукти !

Нашият застрахователен брокер е специализиран в областта на специфичните финансови рискове

Застраховането срещу финансови рискове, дава защита на застрахования срещу финансови загуби. Това са специфични, все още по- малко известни продукти. Всяка застраховка се сключва след предварително обследване на финансовото състояние на кандидата за застраховане, а така също и на видовете му взаимоотношения с касателните спрямо застраховката контрагенти. Застраховките от подобен род биват много разнообразни и специализирани. Към тях се числят различни застраховки срещу финансови загуби. Например: застраховане на различни видове банкови кредити, застраховки на лизинг, застраховане на търговски риск при отсрочено плащане на стоки, застраховки- гаранции ( bonds- бондс), застраховане на разнообразни банкови гаранции, застраховане на сделки за износ, застраховане на военни рискове и други.
Застраховането на финансовите рискове намалява вероятността от загуби на предприятието, в наше време дава възможност за съществено спестяване на средства, отделяни иначе за набавяне на конвенционален тип банкови гаранции и депозити в брой.

Бондове – отговорите на Вашите въпроси

Бондовете, или познати още като застраховка гаранция, са застрахователни продукти, които гарантират изпълнението на поети задължения във връзка със сключени договори за изпълнение.  Всяка една застраховка от този тип е отлична алтернатива на банкова гаранция. Ако все още не сте сигурни дали се нуждаете от бондове или тепърва се сблъсквате с термина, нека отговорим на някои от най-често задаваните въпроси по темата.

Виж повече

Какво представляват бондовете?

Бондовете, или застраховка гаранция, имат същата цел и функция като банковата и парична гаранция. Бондовете, обаче, имат значителни предимства пред тези две гаранции, поради което са предпочитани от повечето компании и по-точно от Възложителите, които търсят от доставчиците (Изпълнителните) обезпечение по различни линии на бизнеса си. Бондовете са по-специфични от останалите застрахователни продукти, защото не могат да съществуват самостоятелно и се явяват като допълнение към подписан Договор за изпълнение. Те представляват тристранен договор, който се сключва между Възложителя (или Застрахования), Изпълнителя (или Застраховащия) и Гаранта (Застрахователя). Възложителят е Бенефициентът, в чиято полза се сключват бондовете. Той може да бъде инвеститор, ръководител на проект към различни общински и държавни предприятия, както и компании от частния бизнес. Изпълнителят е компания, която поема отговорност да изпълни по договора предварително уточнените и уговорени ангажименти. Неизпълнението на неговата дейност по заложените срокове и параметри представлява риска, който се покрива с бондовете. Изпълнителят поема разходите по застраховките гаранция към застрахователното дружество. Застрахователят е третата страна, която поема отговорността и риска за изплащането на възникналите разходи в случай на неизпълнение на договора. Застрахователят е партньор на Изпълнителя и гарантира за него пред Възложителя. Основно правило за сключването на бондове е наличието на подписан Договор за изпълнение, независимо дали е към обществена поръчка или е междуфирмен договор (B2B).

Защо бондовете са отлична алтернатива на банковата гаранция?

Основната разлика между бондовете и банковата гаранция е, че при втория метод на обезпечение, банковата гаранция се приспада от Вашите налични ресурси или кредитна линия. Това води до намаляване на финансовата свобода на бизнеса. Накратко казано, банката изисква от бизнеса 100% обезпечение за да се издаде банковата гаранция, докато бондовете или застраховките гаранция може да се сключат без необходимост от обезпечение на пари и/или активи. Много бизнеси предпочитат да изберат бондове пред банкова гаранция, защото при бондовете не се изискват обезпечения като ипотеки и залози, не се блокират средства и не се налагат запори върху активи на Изпълнителя. Това позволява на Изпълнителя да разполага с оборотен капитал и по този начин да участва в изпълнението на повече проекти едновременно.

Съществуват много отрасли на бизнеса, в които банките предпочитат да не предоставят банкова гаранция и това прави сключването на сделки много по-трудно и сложно. Особено непривлекателни за банковия сектор са и бизнесите, които са преминали през преструктуриране или им предстои осъществяването на такова. Именно тук идват бондовете. Те предоставят същото обезщетение на бизнеса като банковата гаранция, без да се намалява кредитната линия. Бондовете дават на компанията значителна финансова свобода и възможност за действие.

Има съществени разлики и по начина на определяне дали една компания е подходяща за банкова гаранция от институцията и дали бизнеса може да се възползва от бондове от застрахователни дружества. Докато банковата гаранция се определя и отпуска на база на изминали финансови резултати на бизнеса, бондовете се одобряват на база на рейтинга на компанията, който се формира от много и различни фактори, включително настоящи и бъдещи бизнес перспективи за развитие. Така банките често може да отхвърлят за гаранция бизнес, който има отличен шанс да получи добра оферта за застраховка гаранция (бондове).

От кога се предлагат бондове на българския пазар?

Бондовете започнаха да навлизат на българския пазар през 2014 година, но официално от 2016 година, след промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП) стават трети вид гаранция за изпълнение на обществени поръчки заедно с паричната и банкова гаранции.

Какви видове бондове се предлагат на пазара?

Има различни видове бондове, в зависимост от нуждите на бизнеса. Най-често срещаните са следните:

  • Гаранция за участие в търг – този вид бондове дава гаранция на Възложителя, в случай че Изпълнителят оттегли своята оферта в периода на търга; когато Изпълнителят спечели търга, но откаже да подпише договор за изпълнение на ОП или когато Изпълнителят е спечелил търга, но не може да осигури гаранция за добро изпълнение в срок от 5 дни след подписване на поръчката;
  • Гаранция за добро изпълнение – бондовете от този характер са особено популярни за компаниите, които са изпълнители на договори по ОП. Бондовете за добро изпълнение предоставят гаранция на Възложителя (най-често в размер около 1-5% от сумата по целия договор), че Изпълнителят ще изпълни договора в уговорените срокове, с високо качество на изпълнението.
  • Гаранция за авансово плащане – бондовете за авансово плащане дават защита и спокойствие на Възложителя, че Изпълнителят и Застрахователят ще му изплатят обезщетение в случай на неизпълнени услуги или дейности, или ако са изпълнени в несъответствие с подписания договор, за които Възложителят е заплатил аванс. Бондовете от този характер защитават Възложителя от некоректно използване на полученото авансово плащане от Изпълнителя. За сключването на този тип бондове трябва да има договор между двете страни, уточняващ начина на усвояване на аванса. Застрахователната сума по бондовете често се равнява на 10 до 30% от стойността на целия договор.
  • Гаранция за поддръжка – бондовете от този тип дават сигурност на Възложителя при некачествено изпълнение на договора от страна на Изпълнителя. Гаранцията за поддръжка влиза в сила след края на договора с приемане на извършените дейности от Възложителя и покрива евентуални бъдещи рекламации, които Застрахователят покрива като разходи.
  • Гаранция за задържане – този тип бондове покриват рисковете, които възникват при частично или пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя (що се отнася до количество, качество или срокове), когато Възложителят задържа процент от сумата на фактурите. При този тип бондове задълженията на Изпълнителя се отнасят към премахването на дефекти, които може да се появят по време на периода на изпълнение или поддръжка.
  • Гаранция по европроекти – този тип бондове включват рискове и разходи по договорни отношения за изпълнението на ОП, за които е било получено авансово плащане за участие в програми, финансирани от Европейския съюз.

За да изберете най-подходящите бондове за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нашите брокери! Ние разполагаме с богат опит в сферата на застраховането и можем да Ви предложим най-доброто решение за Вашия бизнес. Доверете се на ЗБК Балкан в избора на застраховки гаранция (бондове)!

Бондове – отговорите на Вашите въпроси
Какво представляват бондовете?
Защо бондовете са отлична алтернатива на банковата гаранция?
От кога се предлагат бондове на българския пазар?
Какви видове бондове се предлагат на пазара?

Първокачестено и компетентно консултиране

Обадете ни се просто за съвет или консултация?

Нашите обещания и ценности:

Управителят на ЗБК БАЛКАН АД- Госпожа Мария Велева:

"...С гласувалите ни доверие клиенти ставаме приятели. За нас няма по- голямо признание за работата ни..."

Клиентите ни за нас:

Как можем да помогнем?

На база на притежаваните от нас опит и експертиза ще оптимизираме финансовите Ви разходи чувствително!

Намаляване на разходите за обезпечения – 92%
Конкурентност пред другите на пазара – 91%
Риск мениджмънт – 100%
Гарантирани с презастраховане покрития – 100%
Опростен процес на кандидатстване – 87%
Прехвърляне на спестени разходи към инвестиции – 84%

Финансови решения в помощ за бизнеса Ви:

Гарантирано професионално обслужване

Свържете се с нас

Централен офис
1202- София,
ул. "Клокотница" No 2А, ет. 9
в сградата на Бизнес център "Ивел"

телефони: +359 886 425 253,
+359 2 917 98 73
tsspasova@zbkbalkan.com

Моля въведете Вашето име